Επιστήμη και Τεχνική Υλικών

#1
Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και μεθόδων της Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο ποιότητας, το σχεδιασμό, την επιλογή, την προστασία και τη διαχείριση των Υλικών εφαρμοσμένων στην κλίμακα των πραγματικών συστημάτων και στις συνθήκες του λειτουργικού τους περιβάλλοντος.

Το μάθημα από την άποψη της Επιστήμης των Υλικών, αναπτύσσει τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ δομής, ιδιοτήτων και τεχνικών κατεργασιών των υλικών, ως ενδογενών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα υλικά, καθώς και τα φαινόμενα και τους μηχανισμούς επίδρασης των εξωγενών παραμέτρων (περιβαλλοντικοί παράγοντες φθοράς) στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των υλικών σε επίπεδο μικρο- και μακρο-δομής.

Στο μάθημα από την άποψη της Τεχνικής των Υλικών, αναπτύσσονται μέθοδοι σχεδιασμού, κατεργασιών και συμπεριφοράς (δομή και ιδιότητες) συγκεκριμένων υλικών, όπως μεταλλικά, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα, προηγμένα, υγροκρυσταλλικά υλικά κ.ά. Στο εργαστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται με μεθόδους ελέγχου και προστασίας των υλικών, με εφαρμογές, σε ενόργανες και μη καταστρεπτικές τεχνικές ελέγχου της ποιότητας των υλικών / εγκαταστάσεων / έργων και αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτά.

Διδάσκοντες
Μ. Κουή (Σ)- e-mail: markoue@chemeng.ntua.gr
Π. Βασιλείου - e-mail: pvas@chemeng.ntua.gr
Λ. Ζουμπουλάκης - e-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr
Α. Καραγιάννης-Μπακόλας - e-mail: abakolas@mail.ntua.gr

Εργαστήρια-Μέλη ΔΕΠ
Π. Βασιλείου, pvas@chemeng.ntua.gr
Μ. Κουή, markoue@chemeng.ntua.gr
Α. Μοροπούλου, amoropul@central.ntua.gr
Λ. Ζουμπουλάκης, lzoubou@chemeng.ntua.gr
Α. Μπακόλας, abakolas@mail.ntua.gr
Ι. Σάγιας, isayas@central.ntua.gr

Εργαστήριο- ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιοι Διδάκτορες
Α. Δελέγκου, edelegou@central.ntua.gr
Μ. Καρόγλου, margo@central.ntua.gr
Π. Παπανδρεόπουλος, panpapandr@gmail.com
Σ. Σούλης, sksoulis@central.ntua.gr
Π. Γεωργίου, litsacyp@central.ntua.gr
Κ. Λαμπρόπουλος, klabrop@central.ntua.gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (3ωρο)
Εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως (45' για κάθε ομάδα-μέχρι 6+ άτομα/ομάδα)

Στο εργαστήριο σχηματίζονται ομάδες μέχρι 6 ατόμων και πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις.

Ύλη
Στην εξεταστέα ύλη περιέχεται το σύνολο των δύο συγγραμμάτων εσωτερικών εκδόσεων ΕΜΠ που προσφέρονται για το μάθημα (σύγγραμμα για τις διαλέξεις και εργαστηριακός οδηγός). Αναλυτικότερα η ύλη σύμφωνα με το φύλλο ταυτότητας του μαθήματος παρουσιάζεται παρακάτω

 • Εισαγωγή στα υλικά :είδη υλικών, σχέση δομής –ιδιοτήτων–διεργασιών, αλληλεπίδραση περιβάλλοντος –υλικών
 • ΄Έλεγχος της μικροδομής και των μηχανικών ιδιοτήτων: (μηχανικές ιδιότητες, δοκιμές αντοχής, παραμόρφωση, σκλήρυνση καταπόνησης, ανόπτηση, στερεοποίηση και ενίσχυση μέσω του μεγέθους των κόκκων, στερεοποίηση και ενίσχυση μέσω στερεάς διάχυσης, στερεοποίηση και ενίσχυση μέσω διασποράς, ενίσχυση διασποράς μέσω μετατροπής των φάσεων και θερμικών κατεργασιών
 • Σύνθετα υλικά: σύνθετα ενισχυμένα λόγω διασποράς, πραγματικά σωματιδιακά σύνθετα, σύνθετα ενισχυμένα με ίνες, φυλλώδη σύνθετα υλικά, κατασκευές σάντουιτς ξύλο, μπετόν, άσφαλτος
 • Πολυμερή Υλικά: Γενική επισκόπηση, Δομή-Ιδιότητες Πολυμερών, αποπολυμερισμός, χημική μετατροπή πολυμερών, περιβάλλον, ανακύκλωση πολυμερών, πολυμερή υλικά
 • Κεραμικά Υλικά: Γενική θεώρηση, επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών, μορφοποίηση κεραμικών αντικειμένων, έψηση, ιδιότητες κεραμικών υλικών
 • Διάβρωση και προστασία υλικών: από τη σκοπιά του μηχανικού, αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός, επιλογή υλικών. Διάβρωση με έμφαση στα μεταλλικά υλικα (προϋποθέσεις εμφάνισης, κινητική διάβρωσης , παθητικοποίηση σε υγρό περιβάλλον(. Μέθοδοι Προστασίας (Ταξινόμηση, τροποποίηση των υλικών, επέμβαση στο περιβάλλον, επέμβαση στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συστήματος, παθητικοποίηση, οργανικές αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις). Μελέτη ειδικών περιπτώσεων (παθητικοποίηση μεταλλικών κατασκευαστικών επιφανειών στην πράξη)

Αξιολόγηση - Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από το βαθμό της τελικής εξέτασης και τον βαθμό του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό, συμμετέχει κατά 40% στον τελικό βαθμό, απαιτείται να έχει πάρει ο φοιτητής τουλάχιστον 5 σε αυτό για να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από τις ατομικές επιδόσεις πάνω σε κάθε εξέταση πειράματος, αλλά και από την ομαδική έκθεση. Κατά την γραπτή τελική εξέταση για την θεωρία του μαθήματος, παράλληλα γίνεται και γραπτή εξέταση πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις (κλειστά βιβλία). Αυτή η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις από το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν διδαχθεί.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον επόμενο αλγόριθμο:
ΒΑΘΜΟΣ = (0,4 x Β1) + (0,3 x Β2) + (0,1 x Β3) + (0,2 x Β4) ή (0,6 x Β1) + (0,3 x Β2) + (0,1 x Β3)

Β1: Γραπτές Εξετάσεις στα περιεχόμενα της θεωρητικής διδασκαλίας (ανοιχτά βιβλία)
Β2: Γραπτές Εξετάσεις στις τεχνικές και μεθόδους των εργαστηριακών ασκήσεων (κλειστά βιβλία)
Β3: Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εκθέσεων και Συμμετοχής των σπουδαστών στις εργαστηριακές ασκήσεις
Β4: Αξιολόγηση Θεμάτων (προαιρετικά) τα οποία μοιράζονται κατα τη διάρκεια του εξαμήνου και έχουν την μορφή εκτενούς εργασίας. Τα θέματα δηλώνονται στους υπεύθυνους καθηγητές είτε προσωπικά είτε με mail και ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανα θέμα είναι 3 άτομα.

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου

Συγγράμματα εσωτερικών εκδόσεων ΕΜΠ
 • Α. Μοροπούλου, Ι. Σιμιτζής, Δ. Υφαντής, Λ. Ζουμπουλάκης, «Επιστήμη και Τεχνική Υλικών-Σημειώσεις για τους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου Χημικών Μηχανικών», Διδ. Σημειώσεις του μαθήματος «Επιστήμη και Τεχνική Υλικών» 7ου Εξ. Χ-Μ,ΕΜΠ
 • Μ. Κουή, Α. Μοροπούλου Γ. Μπατής, Π. Βασιλείου, Χ. Καραγιάννη, Λ. Ζουμπουλάκης, Α. Μπακόλας «Εργαστηριακές Ασκήσεις Επιστήμη και Τεχνική Υλικών 7ο Εξαμήνου Χ-Μ ΕΜΠ (εκτός κατεύθυνσης)», Διδ. Σημειώσεις του μαθήματος «Επιστήμη και Τεχνική Υλικών» 7ου Εξ. Χ-Μ ΕΜΠ

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασιών
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εργασιών βρίσκεται στο σύνδεσμο http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/matscieng.htm

Τελευταία ενημέρωση: 5/10/2016

Τελευταία επεξεργασία από KiritoShu σε Τετ 05 Οκτ 2016, 12:44 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.

Υλικό

#2
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
 • Φύλλο ταυτότητας μαθήματος

Θεωρία
  Επίσημες σημειώσεις
  • Εισαγωγή στη φθορά των υλικών - Π. Βασιλείου
  Βοηθητικές σημειώσεις & υλικό
  • Οδηγίες Συγγραφής Προαιρετικής Εργασίας Υλικών (ακ. έτος 2012-13)
  Εργαστήριο

Εξετάσεις

Ιστοσελίδες

Σχετικά μαθήματα

Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από Antonyd σε Πέμ 30 Αύγ 2018, 2:10 am, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.

Αρχεία

#3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτήν τη δημοσίευση.
Κλειδωμένο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης